Tai Chi Chuan et Qi Gong

 

 

 

 

- Frémainville (95450) : Qi Gong : Mercredi 19h00 à 20h00

 

- Chars (95750) :  Tai Chi Chuan : Vendredi 15h00 à 16h00

 

- Frémainville (95450) : Tai Chi Chuan : Samedi 10h00 à 11h30 

  Armes (épée, éventail, sabre, bâton) : 11h30 à 12h30

 

 

 

Gymnastique


- Frémainville (95450) : Mercredi 10h00 à 11h30

                                        et 20h00 à 21h30

 

- Chars (95750) : Vendredi 14h00 à 15h00 et 19h00 à 20h30